Fáze 2: realizace projektu

PROJEKTOVÝ MANAŽER


-Koordinace a řízení všech účastníků stavebního procesu a projekčního týmu s cílem dokončení stavby v dohodnutém časovém plánu, kvalitě a rozpočtu projektu.

- Pravidelnou kontrolu a předávání informací klientovi o průběhu realizace projektu v kontextu odsouhlaseného časového a finančního plánu.

- Včasné upozornění klienta na možná časová a finanční rizika.

- Kontrola finančního čerpání.

- Součinnost při komercializaci projektu.

- Výběrové řízení na budoucího správce, provozovatele projektu (zahájení možné ve fázi přípravy projektu).

- Vést pravidelné kontrolní dny stavby v dohodnutém intervalu. Provádět zápis a zajišťovat jeho distribuci.

- Projednávat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky a změny včetně těch, které podle předchozího odstavce snižují výměry (objemy) prací proti projektu, předkládat s vlastním vyjádřením před provedením takových změn odpovědnému zástupci investora.

- Koordinace a řízení procesů spojených s value engineering a jeho aktivní vyhledávání.

- cost management

- rozpočty staveb

- Řízení a koordinaci všech účastníků výstavby, tzn. projektant , zhotovitel, quantity surveyor, TDI, AD a další, kteří se v procesu výstavby vyskytnou.

- Jednání s veřejnoprávními orgány při řešení problémů spojených s realizací projektu.

- Obstarávání, kontrolu a zajišťování činností, které podporují zájmy investora (vlastníka), tj. TDI, AD, quantity surveyor, případně právní výpomoc.

- Důsledné dodržování systému informování objednatele (vlastníka) - pravidelné zprávy o postupu výstavby, řízení a svolávání kontrolních dnů apod.

- Kontrolu postupu výstavby z hlediska časového , kvalitativního a finančního plnění.

- Koordinaci a řízení činností při řízení nepředvídatelných událostí, změnách projektu a pod.

- Přípravu veškerých dokladů a dokumentů objednateli (vlastníkovi) pro rozhodování o záležitostech, které nejsou v kompetenci pověřeného project manager, především záležitostí týkajících se změny ceny a času plnění a standardu.

- Při přejímacím řízení zastupuje vlastníka a v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem provádí fyzickou kontrolu dokončeného díla včetně předávaných dokumentů.

- Vyjadřuje se k plánům komplexního vyzkoušení a případného zkušebního provozu.

- Spolupráci s objednatelem při ukončení výstavby - kolaudační řízení, vyhodnocení stavby, kompletace dokumentace a pod.


TECHNICKÝ DOZOR


- Zastupovat investora směrem k dodavatelům stavby, k orgánům státní správy, příslušným odborným organizacím a dalším partnerům zapojeným do realizace díla.

- Vykonávat trvalý technický dohled nad prováděním prací, kontrolovat dodržování obecných technických požadavků na výstavbu, dodržování norem a jiných technických předpisů.

- Seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s realizačním projektem, s obsahem smluv o dílo s dodavatelem stavební části stavby, s dodavatelem technologické části stavby, smluv s projektantem a s obsahem vodoprávního povolení, stavebního povolení a územního rozhodnutí.

- Kontrolovat dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu.

- Řídit distribuci projektové dokumentace jednotlivým účastníkům výstavby v souladu s pravidly stanovenými investorem.

- Sledovat vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami smluv mezi investorem a dodavateli stavební a technologické části stavby.

- Zajišťovat, aby projektant systematicky doplňoval dokumentaci, podle které se stavba realizuje, a evidovat dokumentaci dokončených částí stavby.

- Sledovat kvalitu prováděných prací a při nevyhovující kvalitě odvedených stavebních prací požadovat po zhotoviteli nápravu, případně zápisem do stavebního deníku i odstranění nekvalitně provedených prací a jejich nové provedení.

- Kontrolovat řádné uskladnění materiálů, konstrukcí, strojů a zařízení.

- Prověřovat části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými a to na výzvu zhotovitele a podmínek s ním.

- Spolupracovat s projektantem vykonávajícím autorský dozor při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.

- Spolupracovat s projektantem a s dodavateli při navrhování a provádění opatření na odstranění případných závad projektu.

- Kontrolovat, zda zhotovitel a jeho subdodavatelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a zda evidují doklady o jakosti nebo o vlastnostech a činí o tom zápisy do SD.

- Přebírat a uchovávat doklady prokazující kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, revize apod.)

- Obhospodařovat místnost se vzorky.

- Spolupracovat s pracovníky zhotovitele stavby a účinným způsobem spolupůsobit při odvracení nebezpečí vzniku škod na majetku, životech a zdraví při ohrožení stavby živelnými událostmi.

- Kontrolovat dodržování BOZP a požárních předpisů.

- V průběhu doby výstavby uplatňovat náměty, směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

- Provádět kontrolu jakosti díla v souladu s Plánem jakosti zhotovitele, Kontrolními a zkušebními plány.

- Kontrolovat, zda zhotovitel dodává materiály a výrobky v souladu s projektovou dokumentací, obchodními specifikacemi a odsouhlasenými vzorky.

- Informovat investora o všech závažných okolnostech při postupu realizace výstavby.

- Účastnit se individuálních a komplexních zkoušek, prováděných měření (hluk, světlo, emise a pod.).

- Účastnit se zkušebního provozu v etapě do vydání kolaudačního rozhodnutí, ev. garančních zkoušek.

- Přebírat a kontrolovat doklady ke kolaudačnímu řízení a provozu objektu.

- Provádět závěrečnou kontrolu dokončeného díla a v rámci přejímek zpracovávat soupis vad a nedodělků.

- Kontrolovat úplnost předávaných dokladů zhotovitelem.

- Účastnit se přejímacího řízení.

- Zajišťovat kontrolu odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem.

- Zajišťovat resp. účastnit se kolaudačního řízení.

- Kontrolovat odstranění případných kolaudačních vad zhotovitelem v dohodnutých termínech.

- Kontrolovat vyklizení staveniště.


Přejít na další fázi

Fáze 1: příprava projektu
Fáze 2: realizace projektu
Fáze 3: uvedení do provozu

O nás

Firma TENDO s.r.o. se sídlem na adrese Klecany 364, Klecany 250 67 byla založena dne 24. února 2011.

Zabýváme se: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků..

Více info

Spokojenost klientů

"Naším hlavním cílem je spokojený zákazník, díky tomu máme spoustu spokojených a stálých klientů"

Jan Suchomel, DiS, Jednatel společnosti

Registration

Register in to your account

Register

Authorization on the site

Sign in to your account